Greiðendur 2004

Neðar er listi yfir 174 aðila sem greiddu hluta af kostnaði vegna áskrifta að gagnasöfnum 2004 og gerðu þar með landsaðganginn að þeim að veruleika.

Á árinu 2004 tóku 37 rannsóknarbókasöfn, stofnanir og fyrirtæki þátt í greiðslum vegna áskrifta að tímaritum frá Blackwell, Elsevier, Karger, Kluwer og Springer. Sá kostnaður nam rúmum tveimur þriðju hlutum alls áskriftarkostnaðar. Þessir aðilar gerðu landsaðgang að rafrænum tímaritum að veruleika árið 2004:

Almenna verkfræðistofan
Alþingi
Bændasamtök Íslands
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, bókasafn
Hafrannsóknastofnun - Sjávarútvegsbókasafn
Hagstofa Íslands
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Háskólinn í Reykjavík
Heilsugæslan í Reykjavík
Hæstiréttur Íslands
Garðyrkjuskóli ríkisins á Reykjum
Iðntæknistofnun Íslands
Íslensk erfðagreining
Kennaraháskóli Íslands
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
Landlæknisembættið
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
Landspítali - Háskólasjúkrahús
Menntamálaráðuneytið
Náttúrufræðistofnun Íslands
Orkustofnun
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Ráðuneyti í Arnarhváli, bókasöfn
Reykjalundur
Ríkislögreglustjórinn
Seðlabanki Íslands
Sjúkrahúsið á Akranesi
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Tilraunastöð H.Í. í meinafræðum
Tryggingastofnun ríkisins
Tækniháskóli Íslands
Umhverfisstofnun
Veðurstofa Íslands
Veiðimálastofnun
Vinnumálastofnun


Á árinu 2004 tóku 174 bókasöfn, stofnanir og fyrirtæki þátt í kostnaði við rafræn gagnasöfn. Gagnasöfnin eru Britannica, GROVE-söfnin, Morgunblaðið (myndað og greinasafn - 3 ár), ProQuest-söfnin og Web of Science.

Alþingi
Amtsbókasafnið á Akureyri
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
ÁTVR
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Borgarholtsskóli
Bókasafn Akraness
Bókasafn Bessastaðahrepps
Bókasafn Breiðdalshrepps
Bókasafn Broddaneshrepps
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar
Bókasafn Fáskrúðsfjarðar
Bókasafn Garðabæjar
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafn Grundarfjarðar
Bókasafn Grýtubakkahrepps
Bókasafn Hafnarfjarðar
Bókasafn Héraðsbúa
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Höfðahrepps
Bókasafn Kópavogs
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bókasafn Rangárvallahrepps
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Sandgerðis
Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Seyðisfjarðar
Bókasafn Siglufjarðar
Bókasafn Súðavíkur
Bókasafn Umf. Biskupstungna
Bókasafn Vestmannaeyja
Bókasafn Þórshafnarhrepps
Bókasafn Öxarfjarðar
Bókasafnið á Húsavík
Brunamálastofnun ríkisins
Bæjar- og héraðsbókasafn Neskaupstað
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi, Árborg
Bæjarbókasafn Dalvíkur
Bæjarbókasafn Ólafsfjarðar
Bæjarbókasafn Ölfuss
Delta hf
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið
Embætti forseta Íslands
Fasteignamat ríkisins
Ferðamálaráð
Félagsmálaráðuneytið
Fiskistofa
Fjármálaeftirlitið
Fjármálaráðuneytið
Fjársýsla ríkisins
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, bókasafn
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Flensborgarskóli
Flugmálastjórn
Forsætisráðuneyti
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Garðyrkjuskóli ríkisins
Geislavarnir ríkisins
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Hafrannsóknastofnunin
Hagstofa Íslands
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli
Háskólinn í Reykjavík
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Heilsugæslan í Reykjavík
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Héraðsbókasafn A-Húnavatnssýslu
Héraðsbókasafn Dalasýslu
Héraðsbókasafn Rangæinga
Héraðsbókasafn Reykhólahrepps
Héraðsbókasafn Strandasýslu
Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu
Héraðsbókasafn V-Húnavatnssýslu
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu
Héraðsbókasafnið á Djúpavogi
Héraðsbókasafnið á Kirkjubæjarklaustri
Hitaveita Suðurnesja hf
Húsafriðunarnefnd
Hæstiréttur Íslands
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Iðnskólinn í Reykjavík
Iðntæknistofnun Íslands
Íbúðalánasjóður
Íslensk erfðagreining hf
Jafnréttistofa
Kaupþing hf
Kennaraháskóli Íslands
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Landbúnaðarráðuneytið
Landgræðsla ríkisins
Landlæknisembættið
Landmælingar Íslands
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
Landspítali - Háskólasjúkrahús
Landssími Íslands hf
Landsvirkjun
Lánasýsla ríkisins
Lestrarfélag Svalbarðsstrandar
Lestrarfélag Þistilfjarðar
Lestrarfélagið Baldur
Listaháskóli Íslands, bókasafn
Listasafn Einars Jónssonar
Lyfjastofnun
Lýsi hf
Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Menntamálaráðuneytið
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofnun Íslands
Orkustofnun
Póst- og fjarskiptastofnun
Rannsóknamiðstöð Íslands
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Ríkisendurskoðun
Ríkiskaup
Ríkissaksóknari
Ríkisskattstjóri
RÚV - Ríkisútvarpið
Samgönguráðuneytið
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Seðlabanki Íslands
Siglingastofnun Íslands
Sjávarútvegsráðuneytið
Sjónstöð Íslands
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Tollstjórinn í Reykjavík
Tækniháskóli Íslands
Umboðsmaður barna
Umferðarstofa
Umhverfisráðuneytið
Umhverfisstofnun
Utanríkisráðuneytið
Útlendingaeftirlitið
Veðurstofa Íslands
Vegagerðin
Veiðimálastofnun
Verðlagsstofa skiptaverðs
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verzlunarskóli Íslands
Viðskiptaháskólinn á Bifröst
Vinnueftirlit ríkisins
Vinnumálastofnun
VST
Þjóðmenningarhús
Þjóðminjasafn Íslands
Þróunarsamvinnustofnun Íslands
Örnefnastofnun Íslands