Greiðendur 2003

Á árinu 2003 tóku eftirtalin 178 bókasöfn, stofnanir og fyrirtæki þátt í kostnaði við rafræn gagnasöfn og gerðu þar með landsaðganginn að veruleika:

Alþingi
Amtsbókasafnið á Akureyri
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
ÁTVR
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Borgarholtsskóli
Bókasafn Akraness
Bókasafn Bessastaðahrepps
Bókasafn Breiðdalshrepps
Bókasafn Broddaneshrepps
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar
Bókasafn Fáskrúðsfjarðar
Bókasafn Garðabæjar
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafn Grundarfjarðar
Bókasafn Grýtubakkahrepps
Bókasafn Hafnarfjarðar
Bókasafn Héraðsbúa
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Höfðahrepps
Bókasafn Kópavogs
Bókasafn Leirár-, Mela- og Skilmannahrepps
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bókasafn Rangárvallahrepps
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Sandgerðis
Bókasafn Seyðisfjarðar
Bókasafn Siglufjarðar
Bókasafn Sjómannaskólans
Bókasafn Stöðvarhrepps
Bókasafn Súðavíkur
Bókasafn Umf. Biskupstungna
Bókasafn Vestmannaeyja
Bókasafn Vopnafjarðar
Bókasafn Þórshafnarhrepps
Bókasafn Öxarfjarðar
Bókasafnið á Húsavík
Brunamálastofnun ríkisins
Bæjar- og héraðsbókasafn Neskaupstað
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi, Árborg
Bæjarbókasafn Dalvíkur
Bæjarbókasafn Ólafsfjarðar
Bæjarbókasafn Ölfuss
Delta hf
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið
Einkaleyfastofan
Embætti forseta Íslands
Fangelsismálastofnun ríkisins
Fasteignamat ríkisins
Félagsmálaráðuneytið
Fiskistofa
Fjármálaráðuneytið
Fjársýsla ríkisins
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Flensborgarskóli
Flugmálastjórn
Fornleifavernd ríkisins
Forsætisráðuneyti
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Framkvæmdasýsla ríkisins
Garðyrkjuskóli ríkisins
Geislavarnir ríkisins
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Hafrannsóknastofnunin
Hagstofa Íslands
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn í Reykjavík
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði
Heilsugæslan í Reykjavík
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Héraðsbókasafn A-Húnavatnssýslu
Héraðsbókasafn Dalasýslu
Héraðsbókasafn Rangæinga
Héraðsbókasafn Strandasýslu
Héraðsbókasafn V-Barðastrandarsýslu
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu
Hitaveita Suðurnesja hf
Hólaskóli
Húsafriðunarnefnd
Hæstiréttur Íslands
Iðntæknistofnun Íslands
Íbúðalánasjóður
Jafnréttistofa
Kaupþing Búnaðarbanki hf
Kennaraháskóli Íslands
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Landbúnaðarháskólinn Hvanneyri
Landgræðsla ríkisins
Landlæknisembættið
Landmælingar Íslands
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
Landspítali - Háskólasjúkrahús
Landssími Íslands hf
Landsvirkjun
Lánasýsla ríkisins
Lestrarfélag Svalbarðsstrandar
Lestrarfélag Þistilfjarðar
Lestrarfélagið Baldur
Listaháskóli Íslands
Listasafn Einars Jónssonar
Lyfjastofnun
Lyfjaþróun ehf
Lýsi hf
Manneldisráð Íslands
Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Menntamálaráðuneytið
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofnun Íslands
Persónuvernd
Póst- og fjarskiptastofnun
Prokaria ehf
Rannsóknamiðstöð Íslands
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Reykjalundur
Ríkisendurskoðun
Ríkiskaup
Ríkissaksóknari
Ríkissáttasemjari
Ríkisskattstjóri
RÚV - Ríkisútvarpið
Samgönguráðuneytið
Samskiptamiðst heyrnarlausra og heyrnarskertra
Seðlabanki Íslands
Siglingastofnun Íslands
Sjávarútvegsráðuneytið
Sjómannaskólinn
Sjónstöð Íslands
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Sláturfélag Suðurlands svf
St. Jósefsspítali
Tollstjórinn í Reykjavík
Tryggingastofnun ríkisins
Tækniháskóli Íslands
Umboðsmaður barna
Umferðarstofa
Umhverfisráðuneytið
Umhverfisstofnun
Utanríkisráðuneytið
Veðurstofa Íslands
Vegagerðin
Veiðimálastofnun
Verðlagsstofa skiptaverðs
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verzlunarskóli Íslands
Viðskiptaháskólinn á Bifröst
Vinnumálastofnun
VST
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands
Þróunarsamvinnustofnun Íslands
Örnefnastofnun Íslands