Greiðendur 2002

Á árinu 2002 tóku eftirtalin 189 bókasöfn, stofnanir og fyrirtæki þátt í kostnaði við rafræn gagnasöfn og rafræn tímarit og gerðu þar með landsaðganginn að veruleika:

Alþingi
Amtsbókasafnið á Akureyri
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Barnaverndarstofa
Borgarbókasafn Reykjavíkur
Borgarholtsskóli
Bókasafn Bessastaðahrepps
Bókasafn Biskupstungna, Þingvallasveitar og Laugardals
Bókasafn Bolungarvíkur
Bókasafn Breiðdalshrepps
Bókasafn Broddaneshrepps
Bókasafn Djúpárhrepps
Bókasafn Eyjafjarðarsveitar
Bókasafn Eyrarsveitar
Bókasafn Fáskrúðsfjarðar
Bókasafn Garðabæjar
Bókasafn Grindavíkur
Bókasafn Grýtubakkahrepps
Bókasafn Hafnarfjarðar
Bókasafn Hálshrepps
Bókasafn Héraðsbúa
Bókasafn Hrunamanna
Bókasafn Höfðahrepps
Bókasafn Leirár-, Mela- og Skilmannahrepps
Bókasafn Ljósvetninga
Bókasafn Mosfellsbæjar
Bókasafn Mývatnssveitar
Bókasafn Rangárvallahrepps
Bókasafn Reykdælahrepps
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Seyðisfjarðar
Bókasafn Siglufjarðar
Bókasafn Sjómannaskólans
Bókasafn Snæfellsbæjar
Bókasafn Súðavíkur
Bókasafn S-Þingeyinga
Bókasafn Stöðvarhrepps
Bókasafn Súðavíkur
Bókasafn Vestmannaeyja
Bókasafn Vopnafjarðar
Bókasafn Þórshafnarhrepps
Bókasafn Öxafjarðar
Bókasafnið í Hveragerði
Bókasafnið Laugalandi
Brunamálastofnun ríkisins
Byggðastofnun
Bæjar- og héraðsbókasafnið á Akranesi
Bæjar- og héraðsbókasafnið í Neskaupstað
Bæjar- og héraðsbókasafnið Ísafirði
Bæjar- og héraðsbókasafnið Selfossi
Bæjarbókasafn Dalvíkur
Bæjarbókasafn Ólafsfjarðar
Bæjarbókasafn Ölfuss
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti
Einkaleyfastofan
Fasteignamat ríkisins
Félagsmálaráðuneytið
Fiskistofa
Fjármálaráðuneyti
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri
Fjórðungssjúkrahúsið á Neskaupsstað
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Flensborgarskóli
Flugmálastjórn
Forseta Íslands
Forsætisráðuneyti
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í A-Skaft.
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Framkvæmdasýsla ríkisins
Garðyrkjuskóli ríkisins
Geislavarnir ríkisins
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Hafrannsóknastofnun
Hagstofa Íslands
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn í Reykjavík
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnunin Akranesi
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
Heilsugæslan í Reykjavík
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Héraðsbókasafn A-Húnavatnssýslu
Héraðsbókasafn A-Skaftfellinga
Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Héraðsbókasafn Dalasýslu
Héraðsbókasafn Rangæinga
Héraðsbókasafn Strandasýslu
Héraðsbókasafn V-Húnavatnssýslu
Héraðsbókasafn V-Skaftafellssýslu
Héraðsbókasafnið Kirkjubæjarklaustri
Hitaveita Suðurnesja
Hollustuvernd ríkisins
Hólaskóli
Hæstiréttur Íslands
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Iðnskólinn í Reykjavík
Iðntæknistofnun Íslands
Íbúðalánasjóður
Íslensk erfðagreining hf
Jafnréttistofa
Kaupþing hf
Kennaraháskóli Íslands
Krabbameinsfélag Íslands
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
Landbúnaðarráðuneytið
Landgræðsla ríkisins
Landlæknisembættið
Landmælingar Íslands
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
Landspítali - Háskólasjúkrahús
Landssími Íslands
Landsvirkjun
Lestrarfélag Gnúpverja
Lestrarfélag Lundarbrekkusóknar
Lestrarfélag Svalbarðsstrandar
Lestrarfélagið Baldur
Listaháskóli Íslands
Listasafn Íslands
Lyfjastofnun
Lyfjaþróun ehf
Lýsi ehf
Löggildingarstofan
Lögreglustjóraembættið í Reykjavík
Manneldisráð Íslands
Menntamálaráðuneyti
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Laugarvatni
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Námsmatsstofnun
Náttúrufræðistofnun Íslands
Omega Farma
Persónuvernd
Prokaria ehf
Rafmagnsveitur ríkisins
Rannsóknarráð Íslands
Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Reykjalundur
Ríkislögmaður
Ríkisendurskoðun
Samgönguráðuneytið
Seðlabanki Íslands
Siglingastofnun
Sjávarútvegsráðuneytið
Sjónstöð Íslands
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Sláturfélag Suðurlands
St. Jósefsspítali
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
Tryggingastofnun ríkisins
Tækniháskóli Íslands
Umboðsmaður barna
Umferðarráð
Umhverfisráðuneyti
Utanríkisráðuneyti
Veðurstofa Íslands
Veiðimálastofnun
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verzlunarskóli Íslands
Vélskóli Íslands
Viðskiptaháskólinn á Bifröst
Vinnueftirlit ríkisins
VST hf - verkfræðistofa
Þjóðskjalasafn Íslands
Örnefnastofnun Íslands
Össur hf